Arbo Update special – 
veranderingen Arbowet

De Arbowet is sinds 1 juli veranderd. Doel is werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid. In deze Arbo-update leest u de belangrijkste wijzigingen. 

Basiscontract (1/3)

Het basiscontract is ingevoerd. Hiermee worden minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers gesteld, en zijn rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners uitgewerkt. Uw arbodienstverlener kan u hierover informeren. Het gaat met name om de volgende zaken:

Open spreekuur
Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen bezoeken voor vragen over hun gezondheid in relatie tot het werk, ook als er nog geen verzuim is of klachten spelen. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. 

Wordt hieronder vervolgd

Basiscontract (2/3)

Vrije toegang werkvloer
De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken, zodat hij goed inzicht heeft in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.

Second opinion
De werknemer mag een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De second opinion wordt door de werkgever betaald.

Wordt hieronder vervolgd

Basiscontract (3/3)

Adviesrol bedrijfsarts
De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken. Ook adviseert de bedrijfsarts bij ziekteverzuimbegeleiding. 

Melden beroepsziekten
De bedrijfsarts moet beroepsziekten kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en moet hier dus ook tijd aan kunnen besteden.

Klachtenprocedure
Iedere bedrijfsarts moet een klachten-procedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen.
Dit geldt vanaf nu voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts. 

Steviger rol preventiemedewerker

Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. Elk bedrijf moest al ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.

RI&E aangepast

De branche RI&E is aangepast aan de nieuwe wetgeving, waardoor deze wetswijziging in iedere RI&E die nieuw wordt opgestart is meegenomen. Praktisch gezien gaat het erom dat de afspraken met de arbodienstverlener overeenkomen met de eisen van het basiscontract.
 

Zie voor meer informatie over de nieuwe Arbowet: https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg

Naar website Verbond PK

Copyright © *Juli_2017* *|Verbond PK*, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by MailChimp