Branchespecifieke grenswaarden

Binnen de branches Koninklijke VNP, Koninklijke Kartoflex en VG is geluid een van de onderwerpen van het arboconvenant geweest. Daarin is de onderstaande branchespecifieke doelstelling opgenomen. De bedrijven in die branches hebben in het kader van het convenant inmiddels de geluidsituatie geïnventariseerd en het plan van aanpak getoetst aan de GRF.

Klik hier voor de integrale tekst uit het arboconvenant en het SectorPlan van Aanpak

De catalogus heeft ook tot doel de resultaten van het convenant te borgen. Borgen kan alleen indien dezelfde uitgangspunten gehanteerd worden in de toekomst. Het in het convenant ontwikkelde beleid blijft gehandhaafd.

Convenantdoelstelling respectievelijk branchespecifieke doelstelling
Ten einde de risico’s op gehoorschade door arbeidsblootstelling aan schadelijke geluidsniveaus te verkleinen is afgesproken:

Minimalisering van het aantal werknemers dat onbeschermd blootstaat aan schadelijk geluid door het nemen van de volgende maatregelen:

  1. Verlaging van de effectieve geluidsblootstelling, bij voorkeur tot beneden de schadegrens van 80 dB(A), via algemene toepassing van de stand der techniek. De geluidsreducerende maatregelen die zijn of (in de toekomst worden) genomen hebben een kosteneffectiviteit volgens de GRF-methodiek die groter is dan 8,8. Bij een uitkomst kleiner dan 7,5 is de maatregel onvoldoende kosteneffectief om uitgevoerd te worden.
  2. Algemene toepassing van passende gehoorbeschermers in arbeidssituaties waar bovengenoemde aanpak niet leidt tot verlaging van het geluidsniveau tot beneden 80 dB(A)

Opmerking 
Daar waar sprake is van dB(A) wordt bij de zogenaamde dagdosis, L­­EX,T resp. LEX.8h bedoeld. 80 dB(A) betekent een tijdgemiddelde blootstelling van 80 dB(A) gedurende 8 uur.

Voor nadere uitleg zie het Handboek geluidsanering.