Gevaren/risico’s

Een goede inrichting van de arbeidsplaatsen in de pkgv-industrie is belangrijk om werknemers gezond en veilig te kunnen laten werken. In deze arbocatalogus wordt onder een arbeidsplaats verstaan: een plaats in het bedrijf, ingericht voor het verblijf van personen die hier hun werkzaamheden uitvoeren.

Er kunnen grote verschillen bestaan tussen bedrijven, zoals het aantal en soort machines in een hal, de inrichting van de productieruimte en de wijze waarop risico’s zich ten opzichte van elkaar verhouden. Binnen de bedrijven zijn er arbeidsplaatsen zoals productieruimten, magazijnen, werkplaatsen, kantoren en archieven. Aan het werken in deze ruimten zijn risico’s verbonden die op een doeltreffende manier beheerst moeten worden.

Arbeidsplaatsen moeten zodanig ontworpen zijn dat een ergonomisch juiste werkhouding kan worden aangenomen en de fysieke belasting, bijvoorbeeld als gevolg van tillen en dragen en langdurige statische belasting, wordt voorkomen of beperkt.

Inrichting van arbeidsplaatsen is een breed thema, dat gezien de uiteenlopende situaties in bedrijven niet uitputtend behandeld kan worden. Als gevolg van de nieuw te ontwikkelen catalogi kunnen regelmatig aanvullingen op deze catalogus plaatsvinden. In deze catalogus wordt beschreven hoe een betere inrichting kan bijdragen aan het verminderen van de fysieke belasting en aan het vergroten van de veiligheid. Het gaat hierbij om zaken zoals:

  • De invloed van de inrichting op de werkhouding door de keuze van meubilair, opstelling van machines en verlichting;
  • De invloed van de inrichting (zoals bouwkundige en technische voorzieningen, lay-out en indeling, opslag) op de algemene veiligheid en tijdens de eigen werkzaamheden, maar ook in bijzondere situaties zoals noodsituaties.

De inrichting van kantoorruimtes komt in de catalogus uitvoerig aan de orde. Het gaat hierbij dan om beeldschermwerk dat meer dan twee uur per werkdag wordt uitgevoerd. Kantoorwerk kan plaatsvinden in het kantoor van de werkgever, maar ook als werknemers in opdracht van de werkgever thuis achter een beeldscherm zitten, spreken we van kantoorwerk.

Het accent zal in deze arbocatalogus liggen op het voldoen aan de wetgeving, door de veiligheidsrisico’s adequaat te beheersen. Hierbij worden specifieke (branche)oplossingen vermeld zodat hier optimaal gebruik van gemaakt kan worden.

De onderwerpen in deze catalogus zullen hier en daar de onderwerpen van andere catalogi overlappen. In die situaties zal zoveel mogelijk verwezen worden naar onder andere de catalogi fysieke belasting, intern transport of valgevaar. Niet besproken worden de bouwkundige en technische eisen, die het algemeen voor een gebouw gelden. Hiervoor wordt verwezen naar het Bouwbesluit en de daarvoor bestemde wet- en regelgeving.