Grenswaarden

a. Wetgeving

Arbowet
Artikel 5 – Inventarisatie en evaluatie van risico’s; opmaken RI&E
Artikel 14 – Toetsen RI&E door deskundige
Arbeidsomstandighedenbesluit
Artikel 4.1 – Definitie gevaarlijke stoffen; grenswaarden; zorgplicht werkgever m.b.t. blootstelling aan gevaarlijke stoffen / voorwaarden
Artikel 4.2 – Beoordeling aard, mate en duur van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen; meetmethoden of kwantitatieve evaluatiemethodes
Aspecten van beoordeling: Veiligheidsinformatieblad leverancier; werkmethode; redelijkerwijs voorzienbare gebeurtenissen; effectiviteit van genomen of te nemen maatregelen; resultaten arbeidsgezondheidskundige onderzoeken
Artikel 4.3 – Publieke grenswaarden; private grenswaarden; doeltreffende maatregelen bij overschrijding
Artikel 4.4 – Arbeidshygiënische strategie bij gevaarlijke stoffen
Artikel 4.16 – Bij ministeriële regeling gestelde grenswaarden voor kankerverwekkende of mutagene stoffen of kankerverwekkende processen; publieke / private grenswaarden en maatregelen bij overschrijding hiervan
Artikel 4.18 – Arbeidshygiënische strategie voor kankerverwekkende of mutagene stoffen
Arbeidsomstandighedenregeling
Artikel 4.19 – Grenswaarden voor gevaarlijke stoffen
Artikel 4.20 – Grenswaarden voor kankerverwekkende of mutagene stoffen

b. Branchespecifieke waarden

De PKGV industrie heeft de ambitie om:
• Inzicht te hebben in de aard en hoeveelheid van gevaarlijke stoffen, de risico’s die hiermee verband houden en het beheersen van deze risico’s zodat binnen wettelijke grenzen gewerkt kan worden.
• Bij te dragen aan een bewust inkoopbeleid t.a.v. aankoop van gevaarlijke stoffen.
• Het werken met CMR stoffen (carcinogeen, mutageen en reprotoxisch ) uit te bannen.
• Bij (vervangings-)investeringen en nieuwe producten het aspect ‘gevaarlijke stoffen’ op te nemen in het programma van eisen.
• Bedrijfsleiding en medewerkers voor te lichten over gevaarlijke stoffen en preventieve maatregelen.