Branchespecifieke waarden

Branchespecifieke waarden

De PKGV industrie heeft de ambitie om:
• Inzicht te hebben in de aard en hoeveelheid van gevaarlijke stoffen, de risico’s die hiermee verband houden en het beheersen van deze risico’s zodat binnen wettelijke grenzen gewerkt kan worden.
• Bij te dragen aan een bewust inkoopbeleid t.a.v. aankoop van gevaarlijke stoffen.
• Het werken met CMR stoffen (carcinogeen, mutageen en reprotoxisch ) uit te bannen.
• Bij (vervangings-)investeringen en nieuwe producten het aspect ‘gevaarlijke stoffen’ op te nemen in het programma van eisen.
• Bedrijfsleiding en medewerkers voor te lichten over gevaarlijke stoffen en preventieve maatregelen.