Persoonsgebonden maatregelen

Technisch

Gebruik persoonlijke sleutels en multibeugels voor veiligheidsborging medewerkers Er zijn afhankelijk van de installatie en de te verrichte werkzaamheden, verschillende manieren waarop sloten beschikbaar gesteld worden. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • Een slot moet uniek zijn en slechts met één sleutel geopend kunnen worden. Het gebruik van een masterkey wordt afgeraden omdat deze sleutel in de praktijk ongemerkt meer gebruikt wordt dan verwacht waarmee LTT onderuit gehaald wordt.
  • Een slot moet gekenmerkt zijn zodat duidelijk is wie het heeft aangebracht. Het kan nuttig zijn om gebruik te maken van verschillende kleuren sloten (bijvoorbeeld voor productie, technische dienst, contractors).
  • Door het gebruik van multibeugels kunnen meerdere sloten op dezelfde afsluiter of schakelaar aangebracht worden. Pas als het laatste slot verwijderd is kan er pas weer geschakeld worden.

Gebruik diverse soorten veiligheidskaarten 
Veiligheidskaarten moeten goed herkenbaar zijn zodat de status van de machine of installatie duidelijk is. Deze kaarten moeten stevig genoeg zijn om in een productieomgeving gebruikt te kunnen worden en daarom bij voorkeur ook bestand zijn tegen vocht en/of chemicaliën.

Er kan met meerdere soorten veiligheidskaarten gewerkt worden:

  • Persoonlijke veiligheidskaart
  • Waarschuwingskaart
  • Groepsveiligheidskaart

Standaard veiligheidskaarten, sloten en multibeugels zijn verkrijgbaar bij leveranciers van veiligheidsmiddelen zoals Brady en Seton.

Organisatorisch

Opleiding, voorlichting, audits 
In een organisatie die met LTT werkt, is deze werkwijze niet onderhandelbaar en wordt het belang hiervan door alle medewerkers ingezien. Invoering van zo’n systeem is over het algemeen niet eenvoudig omdat mensen gewend zijn om zonder de bescherming van LTT te werken en gewend zijn aan de oude situatie.

Dit betekent concreet dat aandacht moet zijn voor:

  • Voldoende informatie en middelen voor medewerkers, zodat zij hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en werken volgens de voorgeschreven methode.
  • Voldoende goed opgeleide medewerkers, ook om er voor te zorgen dat er voldoende mensen zijn, die als bevoegd persoon kunnen worden aangewezen in de afschakelprocedure. Zie ook bijlage 6: toolbox LTT.
  • Toezicht vanuit leidinggevenden, zoals inspecties en audits.
  • Een eerlijk en helder sanctiebeleid (in overleg met de OR opgesteld) om – indien nodig – maatregelen te kunnen nemen als iemand doelbewust zichzelf of een collega door het niet toepassen van LTT in gevaar brengt.

Informeren van en overleg met contractors 
Ook contractors, die werkzaamheden moeten verrichten in het bedrijf, zullen te maken krijgen met de LTT-procedures. Het is van essentieel belang dat men hier goed over wordt geïnformeerd en dat in combinatie met de verstrekte werkvergunning eenduidige instructies worden gegeven.

Uitgangspunt hierbij is: van de eigen LTT-procedures wordt niet afgeweken, hooguit kan sprake zijn van extra maatregelen (als de derde partij dit wenst), bijv. extra sloten. Aangezien elk bedrijf zijn eigen procedures (en sloten en kaarten) gebruikt kan het handig zijn om ook enige schriftelijke informatie (in meerdere talen, met afbeeldingen) beschikbaar te hebben.

Stel bedrijven, die regelmatig (bijv. voor onderhoud) worden ingeschakeld, direct op de hoogte van de invoering van LTT, zodra hier sprake van is.

Opmerkingen

LTT in relatie tot andere veiligheidssystemen
LTT staat niet los van andere beheersmaatregelen en veiligheidssystemen, maar vormt een integraal deel van een goed veiligheidsbeleid. Een goed ingevoerd LTT-systeem zal ook terugkomen in werkvergunningen en bij het veilig werken in besloten ruimten. De risico’s van het werken in besloten ruimten zijn verder uitgewerkt in een aparte Arbocatalogus module Besloten Ruimten.