Wettelijke grenswaarden

De wettelijke grenswaarden worden gevonden in de Arbowet, het Arbobesluit en in de arbobeleidsregels.

Artikel 16 Arbowet

 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld in verband met arbeidsomstandigheden van de werknemers.
 2. De in het eerste lid bedoelde regels:
  a) hebben betrekking op de arbozorg en de organisatie van de arbeid, de inrichting van de arbeidsplaatsen, het werken met gevaarlijke stoffen en biologische agentia, de mate van fysieke belasting waaraan werknemers blootstaan, de fysische factoren die zich op de arbeidsplaats voordoen, de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen en de op de arbeidsplaats te gebruiken veiligheids- en gezondheidssignalering.

Artikel 7.7. Arbobesluit

Veiligheidsvoorzieningen in verband met bewegende delen van arbeidsmiddelen:

 1. Indien bewegende delen van een arbeidsmiddel gevaar opleveren, zijn zij van zodanige schermen of beveiligingsinrichtingen voorzien, dat het gevaar zoveel mogelijk wordt voorkomen.
 2. De schermen of beveiligingsinrichtingen zijn stevig uitgevoerd.
 3. De schermen of beveiligingsinrichtingen leveren geen bijzondere gevaren op.
 4. De schermen of beveiligingsinrichtingen kunnen niet op eenvoudige wijze worden genegeerd of buiten werking worden gesteld.
 5. De schermen of beveiligingsinrichtingen zijn op voldoende afstand van de gevaarlijke zone van het arbeidsmiddel aangebracht.
 6. De schermen of beveiligingsinrichtingen belemmeren het zicht op de arbeid zo min mogelijk.
 7. De schermen of beveiligingsinrichtingen zijn op een zodanige wijze aangebracht dat de noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op veilige wijze kunnen worden uitgevoerd. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de schermen of beveiligings-inrichtingen moeten worden gedemonteerd.

Beleidsregel 7.7.

Veiligheidsvoorzieningen in verband met bewegende delen van arbeidsmiddelen isĀ per 01-01-2008 vervallen. De onderstaande ingekorte versie is in de praktijk wel goed bruikbaar.

 1. Het gevaar van bewegende delen van een arbeidsmiddel is aanwezig, tenzij:
  a. de snelheid en de aandrijvende krachten van de bewegende delen zodanig gering zijn, dat hierdoor geen letsel kan ontstaan;
  b. het gevaar onbereikbaar is gemaakt door voor de bovenste en de onderste ledematen, of;
  c. er bij knelgevaar bij naar elkaar toe dan wel langs elkaar heen bewegende delen zodanige ruimte vrij blijft, dat het bekneld raken van menselijke lichaamsdelen onmogelijk is.
 2. Schermen of beveiligingsinrichtingen die worden aangebracht, voldoen aan de gangbare technische normen, zoals:
  a. NEN-EN-ISO 12100-1:2003 nl;
  b. NEN-EN-ISO 12100-2:2003 nl;
  c. NEN-EN 574:1997+A1:2008 en;
  d. NEN-EN 953:1998;
  e. NEN-EN 999:1998.