Persoonsgebonden maatregelen

Technisch

  1. Toepassen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, veiligheidsbril en spatscherm.
  2. Toepassen van adembescherming bij werkzaamheden, in situaties met een blootstelling gelijk aan of hoger dan de grenswaarde of indien er twijfel is over de hoogte van de blootstelling.

Organisatorisch

  1. Werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig de checklist.
  2. Leidinggevenden houden toezicht op de naleving van de richtlijnen uit de checklist.
  3. Het geven van voorlichting en instructie over gevaren, risico’s en beheersing daarvan aan medewerkers.