Overdrachtmaatregelen

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van overdrachtmaatregelen.

Maatregel Agens Proces / apparatuur Werkomgeving Werkmethode
4. Ventilatie • Lokale ventilatie
• Push-pull ventilatie • Ruimte ventilatie
• Luchtgordijn
• Luchtdouches • Correct gebruik lokale ventilatie
• Draagbare rookverdrijver
5. Vermijden van blootstelling Cabine voor operator (overdruksysteem) • Kortere blootstellingsduur
• Andere werkschema’s
• Minder werknemers aanwezig
Bron: Handboek arbeidshygiëne – Kluwer 2011

In veel bedrijven is ‘ventilatie’ een maatregel die wordt toegepast, vandaar dat hierop een verdere toelichting wordt gegeven.

Zorg voor goede ventilatie
Ondanks de al genoemde maatregelen, blijft vaak een blootstelling aan gevaarlijke stoffen waarvoor ventilatie nodig is. Bij het aanbrengen van ventilatie moet rekening gehouden worden met licht ontvlambare of explosieve stoffen. Er zijn grofweg vier verschillende vormen van ventilatie: afzuiging in machines, bodemafzuiging, punt- of randafzuiging en toevoer van verse lucht. Deze varianten worden hieronder verder toegelicht.
• Afzuiging in machines wordt toegepast om bijvoorbeeld de dampen van coating, lijm, lak, inkt of verf af te voeren. In deze productiemachines moet in onderdruk worden gewerkt. Hierdoor worden ook gassen en dampen uit de productieruimte weggezogen.
• Bodemafzuiging. De meeste gassen en dampen zijn zwaarder dan lucht. Hierdoor is bodemafzuiging in veel gevallen een effectieve manier van afzuiging.
• Punt- of randafzuiging is gerichte afzuiging dicht bij de plaats waar gevaarlijke stoffen vrijkomen. Een zuigmond wordt hiervoor bij het oppervlak van de vloeistof aangebracht.
• Toevoer van verse lucht heeft als functie om ‘gemiste gassen en dampen’ af te zuigen en plaatselijk hoge concentraties te voorkomen door deze te verdunnen. Verse lucht kan toegevoerd worden door tocht te creëren (raam of deur open te zetten) of d.m.v. een ventilator.

Het succes van ventilatie valt of staat met de inrichting ervan. Indien niet alles kan worden afgezogen, kan het restant ook worden weggeblazen, zodat er geen ongezonde piekconcentraties ontstaan. Door te zorgen voor goede ventilatie, met een beetje tocht, ontstaat een betere circulatie en worden hoge concentraties van schadelijke dampen voorkomen.