Persoonsgebonden maatregelen

Technisch

Beoordeel een werkplek voor beeldschermwerk met checklist
Beeldschermen komen niet alleen voor in kantoren, maar ook in controlekamers en bij machines. Bij het beoordelen van een beeldschermwerkplek is het belangrijk om een inschatting te maken van de aard van de werkzaamheden en het aandeel beeldschermwerk in de totale arbeidsduur. Hiermee kan een onderscheid gemaakt worden tussen arbeidsplaatsen waar de kerntaken uit beeldschermwerk bestaan en arbeidsplaatsen waar minder frequent met het beeldscherm gewerkt wordt.

Voor het beoordelen van een werkplek waar overwegend beeldschermwerk wordt uitgevoerd, is een checklist opgenomen waarmee de gebruiker kan beoordelen of zijn taak, beeldscherm en werkplek aan de belangrijkste eisen (m.u.v. de software), voldoen. De checklist is opgebouwd uit de volgende blokken:

 • de functie;
 • het beeldscherm;
 • de muis;
 • de werkomgeving;
 • de werkopstelling.

Met het gebruik van de checklist (bijlage 6) dient beoordeeld te worden of een werkplek voor beeldschermwerk in orde is, zodat indien nodig aanpassingen gemaakt worden.

Voor arbeidsplaatsen waar minder frequent met een beeldscherm gewerkt wordt, kan bovengenoemde checklist ook gebruikt worden, maar hierbij moet naar redelijkheid bekeken worden in hoeverre aanpassingen haalbaar en noodzakelijk zijn.

Organisatorisch

Stimuleer het gebruik van hulpmiddelen en voorkom overbelasting
Ondanks investeringen in hulpmiddelen kan ook in een ergonomisch doordachte werkplek kan nog fysieke overbelasting voorkomen als deze middelen niet correct ingesteld of zelfs niet gebruikt worden. Door bijvoorbeeld een instelbare werktafel niet op de juiste hoogte aan te passen blijft de blootstelling onverminderd en hebben de gemaakte aanpassingen weinig effect.

Ook zaken zoals een vacuümlift of mechanische tilhulp worden soms terzijde gelegd omdat iemand liever zonder hulpmiddelen werkt. Aanbevolen wordt om medewerkers te stimuleren om gebruik te maken van beschikbare hulpmiddelen, waarbij door voorlichting en instructie duidelijk wordt dat het (vrijwillig) overbelasten van het lichaam ongewenst is omdat zowel werknemer als werkgever hier op termijn de rekening voor betalen.

Let op de juiste houding bij beeldschermwerk
Veel lichamelijke klachten van beeldschermwerkers worden veroorzaakt door een verkeerde opstelling van de beeldschermwerkplek, een verkeerd gebruik van het meubilair en de apparatuur en/of een verkeerde werkhouding. Bijlage 8 geeft toelichting op het begrip KANS (of RSI), dit is een aandoening die tot uiting kan komen in pijnklachten aan bijvoorbeeld nek, armen, polsen of handen. Deze klachten komen vaak voor doordat mensen hun beeldscherm en meubilair op een verkeerde manier opgesteld hebben.

Bijlage 7 (De juiste zithouding en werkplekinrichting) bevat praktische informatie over het gebruik van onderstaande zaken en over de werkwijze:

 • Stoel (gebruik en instelling);
 • Bureau (hoogte);
 • Beeldscherm (positionering);
 • Toetsenbord;
 • Muis (instelling);
 • Documenthouder.

Opmerkingen

Serieuze werkhouding en gedrag 
Arbowet artikel 11 regelt de volgende verplichting voor werknemers:
“De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen.”

Toegepast op ‘inrichting arbeidsplaats’ is de werknemer onder andere verplicht om:

 • arbeidsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken;
 • de aangebrachte beveiligingen niet te veranderen of buiten noodzaak weg te halen en deze op de juiste wijze te gebruiken;
 • mee te werken aan het voor hem georganiseerde onderricht;
 • gevaren voor de veiligheid of de gezondheid aan de werkgever te melden;
 • werkgever en de werknemers en de andere deskundige personen indien nodig bij te staan bij de uitvoering van hun verplichtingen en taken op grond van deze wet.