Wetgeving

Voor arbeidsmiddelen zoals heftrucks en kranen is sinds 1995 de Machinerichtlijn van toepassing. De arbeidsmiddelen die worden ingezet voor intern transport en opslag moeten CE-gemarkeerd zijn en voorzien zijn van een conformiteitverklaring waarmee aangegeven wordt dat de machine voldoet aan de eisen van de Machinerichtlijn. Er moet ook een bedieningshandleiding zijn in de landstaal van de gebruiker en de maximale werklast moet aangegeven zijn.

Verder zijn er in de arbowetgeving een aantal verplichtingen opgesteld die betrekking hebben op het in veilige staat houden van transportmiddelen. Dit geldt o.a. voor zaken zoals onderhoud en periodieke keuringen. Enkele relevante artikelen uit het Arbobesluit zijn:

  • Artikel 7.4a, lid 1: ‘Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie, wordt na de installatie en voordat het voor de eerste keer in gebruik genomen wordt, gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren’;
  • Artikel 7, lid 4a: ‘Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zonodig wordt beproefd’;
  • Artikel 7.4a, lid 5: ‘Keuringen worden uitgevoerd door een deskundig persoon’;
  • Artikel 7.5, lid 4: ‘Montage en demontage van een arbeidsmiddel vindt op veilige wijze plaats, met inachtneming van de eventuele aanwijzingen van de fabrikant’. Verder is een aantal NEN-normen relevant voor interne transportmiddelen. Een overzicht van deze normen die gelden voor bijvoorbeeld heftrucks, kranen, hijs- en hefmiddelen volgen in een nog op te stellen bijlage.