Overdrachtmaatregelen

Technisch

Veilige middelen door periodieke keuring en inspectie 
Periodieke keuring en inspecties zijn verplicht om veilig gebruik van vaste opstellingen, klim- en valbeschermingsmiddelen (zoals klimgordels, reddingslijnen en ankerpunten) te kunnen garanderen. Een keuringsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Documentatie van de middelen en opstellingen met locatie(s), waaruit blijkt dat inspectie is uitgevoerd en actueel is;
  • Visuele inspecties van klim- en valbeschermingsmiddelen voor gebruik;
  • Periodieke inspectie (jaarlijks) van alle klim- en valbeschermingsmiddelen door een deskundig persoon*, met registratie van de resultaten;
  • Inspectie van permanente installaties bij oplevering door een deskundig persoon;
  • Indien door de leverancier van klim- en valbeschermingsmiddelen inspecties voorgeschreven worden, dienen deze conform specificaties te worden uitgevoerd.

*Een deskundig persoon kan een medewerker van een onafhankelijke keuringsinstantie, van een onderhoudsdienst van een leverancier of van de eigen technische dienst zijn. Deskundigen moeten gekwalificeerd zijn om valbeschermingsvoorzieningen te mogen keuren en beschikken over voldoende kennis van materiaal, keuringsinstrument en -methode. De werkgever zal zich moeten overtuigen van de benodigde deskundigheid, vooral indien keuringen door een eigen medewerker verricht worden. Beheer van klimmaterialen 
Klimmaterialen mogen alleen door bevoegde personen gebruikt worden. Om ondeskundig gebruik te voorkomen moeten uitgifte en inname goed geregeld worden, eventueel door mensen hiervoor te laten tekenen. Medewerkers die frequent gebruik maken van klimmaterialen kan een eigen set klimmaterialen beschikbaar gesteld worden. Voor eenvoudige klimmaterialen zoals ladders en trapjes is het van belang dat deze alleen kunnen worden ingezet in situaties waar dit is toegestaan (zie bijlage 5, schema klimmaterialen).

Klimmaterialen dienen voorzien te zijn van een sticker met keuringsdatum. Versleten, beschadigde of afgekeurde klimmaterialen moeten buiten gebruik genomen worden. Met een label (en slot) kan duidelijk gemaakt worden dat de middelen niet gebruikt mogen worden, ook niet voor bijvoorbeeld een snelle spoedreparatie. Maak (resterende) valrisico’s zichtbaar met kleuren Voor valrisico’s die (nog) niet geëlimineerd kunnen worden, kan door het gebruik van kleuren het gevaar worden geaccentueerd. Denk hierbij aan het markeren van opstapjes, goten, leuningen, eventueel in combinatie met waarschuwingsborden.

Organisatorisch

Orde en netheid vermindert val- en struikelongevallen 
Orde en netheid heeft een direct effect op val- en struikelgevaren. Speciale aandacht dient te worden gegeven aan het schoon en droog houden van bordessen en trappen. Gaten en openingen waar een mens (gedeeltelijk) door zou kunnen vallen dienen afgedekt en beveiligd te worden tegen doorval met deugdelijk en ruim passend materiaal dat niet kan verschuiven. Een beveiliging kan bijvoorbeeld een degelijk hekwerk rond het gat zijn. Gaten en openingen dienen verder goed gemarkeerd te worden, ook als het een tijdelijke situatie betreft.
Ook moeten mensen die beneden aan het werk zijn beschermd worden tegen vallende voorwerpen zoals gereedschap. Losse materialen en gereedschappen moeten direct na de werkzaamheden opgeruimd worden.
Met orde en netheid en afscherming van openingen in de vloer worden een belangrijke oorzaken van valincidenten weggenomen.

Duidelijke instructies dragen bij aan deskundig gebruik 
Instructies voor het gebruik van klim- en valbeschermingsmiddelen moeten beschikbaar en bekend zijn bij de gebruiker(s). Ondeskundig gebruik van klim- en valbeschermingsmiddelen kan schijnveiligheid creëren!

Afhankelijk van de soort materialen die ingezet wordt, dient een trainingsplan opgesteld te worden. Hierin worden zaken zoals: opleidingseisen voor trainer en bevoegd persoon, trainingsinhoud, examens, frequentie en herhalingstrainingen vastgelegd. Voor opleiding en training kan onder andere gebruik gemaakt worden van informatie en diensten van leveranciers van de klimmaterialen. Instructies kunnen ook tijdens een toolbox-meeting toegelicht worden.

Opmerkingen

Handhaving van geldende afspraken 
Naast het verzorgen van opleiding en het beheer van klim- en valbeschermingsmiddelen is het handhaven van geldende afspraken een belangrijke verplichting. Met name bij inzet van contractors kan bij de uitvoering van de werkzaamheden afgeweken worden van de afgesproken veilige werkwijze. Door controle op naleving goed te regelen kan voorkomen worden dat onnodige risico’s genomen worden. Afdekplaten, hekjes en andere (tijdelijke) afschermingen kunnen worden ingezet om valpartijen te voorkomen. Het gebruik van deze middelen dient in voorschriften en werkvergunningen te worden opgenomen. Voor het werken met schaarliften en hoogwerkers en kranen is een toolbox als bijlage opgenomen.