Oplossingen/aanpak

(dit hoofdstuk volgt niet de standaard structuur die we hanteren in de arbocatalogi en op deze website – er is dus geen onderverdeling in ‘brondmaatregelen’, overdrachtmaatregelen’ en ‘persoonsgebonden maatregelen’, maar in een ‘globale inventarisatie’ en een ’tweede inventarisatie met drie stappen’.) 

Globale inventarisatie

In het algemeen geldt een risico-inventarisatie (RI&E) als eerste inventarisatie van de mogelijke knelpunten, ook op het gebied van fysieke belasting. In sommige gevallen is dit voldoende en geven de resultaten geen aanleiding voor een meer uitgebreide inventarisatie. Maar bij onzekerheid over het bestaan van risico’s of noodzaak voor maatregelen kan het nodig zijn om een tweede, meer uitgebreide inventarisatie uit te voeren.

Tweede inventarisatie

Voor een meer uitgebreide inventarisatie kunt u gebruik maken van de Quick Scan fysieke belasting. Met deze Quick Scan kunt u:

  • knelpunten op het gebied van fysieke belasting in kaart brengen;
  • vaststellen welke knelpunten prioriteit hebben of welk vervolgonderzoek nodig is voor een nadere beoordeling van de knelpunten;
  • met behulp van de mogelijke oplossingsrichtingen een plan van aanpak opstellen, inclusief de benodigde acties, prioriteiten, uitvoerders en tijdsplanning van die acties.

De Quick Scan bestaat uit de drie stappen. Een uitgebreide toelichting van de werkwijze staat in het handboek in bijlage 2.