Stap 3: Maatregelen/Plan van Aanpak

(zie voor een uitgebreide toelichting: bijlage 2, hoofdstuk 5)

Als duidelijk is welke knelpunten/risico’s er zijn op het gebied van fysieke belasting is het zaak om een plan van aanpak op te stellen. In de Quick Scan fysieke belasting is daarvoor een formulier opgenomen. De werkwijze wordt uitgelegd in het handboek en omvat de volgende stappen:

  • prioritering van knelpunten op grond van criteria zoals ziekteverzuim, de ernst van het risico en het aantal werknemers dat aan het risico is blootgesteld;
  • maatregelen bedenken: nagaan welke bestaande oplossingen er zijn aan de hand van de knelpuntenoplosser en nagaan welke ideeën er zijn voor de ontwikkeling van nieuwe oplossingen; hierbij kan gedacht worden aan de volgende soorten maatregelen:
    • bronmaatregelen: de oorzaak van het probleem wegnemen, bijvoorbeeld door logistieke aanpassingen of automatisering van een tiltaak zodat er niet meer handmatig hoeft te worden getild. Net als bij andere arborisico’s hebben bronmaatregelen de voorkeur boven andere maatregelen;
    • collectieve maatregelen: als bronmaatregelen niet mogelijk zijn, kan het risico worden beperkt, bijvoorbeeld door het verbeteren van de werkplekinrichting, het aanbieden van tilhulpmiddelen of het aanpassen van de werkverdeling zodat zware en lichtere taken beter worden verdeeld over de medewerkers;
    • individuele maatregelen: als bron- of collectieve maatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende oplossing bieden, zijn individuele maatregelen mogelijk. Voorbeelden daarvan zijn het geven van een ergonomietraining, individuele adviezen over uitvoering van taken of individuele aanpassingen in de functie;
  • prioritering en keuze van maatregelen op grond van verschillende factoren, zoals de ernst van het risico (zie hierboven) en de kosten en effectiviteit van de maatregel;
  • het opstellen van een plan van aanpak voor de gekozen oplossingen: welke acties zijn nodig voor de invoering van een maatregel, wie gaat die acties uitvoeren en welke tijdsplanning hoort daarbij?